Asbestinventaris

Erkenning Confederatie Bouw: asbestherkenning en asbestinventarisatie.

IS EEN ASBESTINVENTARIS VERPLICHT?


JA: indien u werkgever bent met werknemers in dienst

De werkgever is verplicht om over een asbestinventaris te beschikken voor alle locaties waar werknemers tewerkgesteld worden, ongeacht het bouwjaar.

De federale arbeidswetgeving en de Vlaamse Milieuwetgeving zijn hier van toepassing. (Bron wetgeving OVAM) De federale arbeidswetgeving ter bescherming van werknemers (Codex over het welzijn op het werk)

Asbestinventaris verplicht KUUB-experten

JA: indien u aannemer bent

Bij afbraakwerken is een asbestinventaris verplicht.

Weldra bij verkoop:

Met de goedkeuring van het Actieplan Asbestafbouw (20 juli 2018) besliste de Vlaamse Regering dat voor alle gebouwen met risicobouwjaar (<2001) een asbestinventaris verplicht zal worden bij de verkoop. Deze verplichting zal vermoedelijk eind 2021 of begin 2022 van kracht worden.

Asbestinventaris biedt duidelijkheid!

Er is steeds meer nood aan informatie over aanwezigheid van asbest in oudere woningen. Er is reeds zorgplicht en weldra meldingsplicht bij verkoop van woning met asbest. Wat mag blijven en wat niet? Wat zijn de gevolgen voor renovatiekosten?

Wat houdt de asbestinventaris in?

Aan de opmaak van een asbestinventaris, gaat een plaatsbezoek vooraf waarbij het gebouw systematisch en grondig geïnspecteerd wordt op asbesthoudende materialen.

De technische informatie van het gebouw, zijn historiek en plannen worden ter voorbereiding van dit onderzoek steeds opgevraagd. Op basis van de studie, expertise, visuele waarnemingen en monsterafname met labo-analyse wordt een vaststelling gemaakt. De resultaten worden overzichtelijk weergegeven met plan en foto's in de asbestinventaris. Als vastgoedexperten werken we hiervoor vlot samen met architecten en bouwheren.

En wat voor overige gebouwen?

Omdat het belangrijk is zo snel mogelijk het asbestpassief in kaart te brengen voor alle Vlaamse gebouwen met een risicobouwjaar (<2001) besliste de Vlaamse Regering ook dat alle gebouwen uiterlijk tegen 2032 over een asbestinventaris moeten beschikken. Zo’n asbestinventaris zal opgemaakt moeten worden door een erkend expert op basis van een standaard inspectieprotocol. De asbestdeskundige zal elk asbestinventaris registreren in een daartoe te ontwikkelen centrale databank. Het is de bedoeling de asbestinventaris voor woningen ook op te nemen in het reeds aangekondigde initiatief van de Woningpas. De maatregel kadert in het plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te maken en te onderscheiden van ander puin voor een optimale recyclage van bouwmaterialen.

Er zijn 2 soorten asbest-inventaris:

1. Niet-desctructieve asbestinventaris:
Registratie van alle waarneembare asbesthoudende of asbestverdachte materialen die een risico kunnen vormen bij normaal gebruik. Dit zonder beschadigingen toe te brengen aan de materialen voor dit onderzoek.

2. Destructieve asbestinventaris.
Hier kan men voorafgaandelijk aan de sloop, ook de ingesloten asbestmaterialen onderzoeken, om deze nadien te laten verwijderen op de meest veilige manier. Een sloopinventaris - nu sloopopvolgingsplan bevat als belangrijk onderdeel een asbestinventaris.

JA: bij sloopopvolgingsplan

In Vlaanderen geldt de verplichte opmaak van een sloopopvolgingsplan voor de gehele of gedeeltelijke sloop van infrastructuurwerken (> 250 m³), residentiële gebouwen (> 5.000 m³) en niet-residentiële gebouwen (> 1.000 m³) bij de aanvraag tot omgevingsvergunning sloop. In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken. Ook een destructieve asbestinventarisatie zit hierin dus vervat. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

KUUB-experten zijn erkend Tracimat-deskundigen

Voor het slopen van loodsen - grotere gebouwen die buiten het residentiële vastgoed vallen begeleiden we u met een sloopopvolgingsplan en asbestinventaris volgens de Tracimat-procedure. We komen ter plaatse voor controlebezoek en begeleiden u stapsgewijs voor het afleveren van het conformiteitsattest. Met dit attest wordt onderscheid gemaakt tussen laag- en hoogmilieurisicopuin. Zo krijgt u voor het laagmilieurisicopuin korting bij de sloper voor dit te verwerken afval.

Meer info: tracimat.be

tracimat-logo