KUUB

Algemene voorwaarden


Het gebruik van onze website gebeurt conform de rechten en plichten die op de website vermeld staan waaronder onze voorwaarden inzake gebruik en bezoek van onze website, voorwaarden werking KUUB- expert bij asbestattesten, waardebepaling, plaatsbeschrijving, en verslag, betalingsvoorwaarden en de Privacy Verklaring. Al deze voorwaarden vallen onder onze Algemene Voorwaarden die gelden voor de gebruiker. Bij gebruik van deze website en ontvangst van schrijven en digitaal mail verkeer, zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing en wordt aldus aanzien als erkenning en aanvaarding van de toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Mits schriftelijk vastgelegd kan in uitzonderlijke gevallen afgeweken worden van de Algemene Voorwaarden, mits aanvaard door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

KUUB-experten

Expertise: gecertificeerd asbestdeskundige - Vlabel-schatter

Zelfstandig vastgoedexpert Linne (Relinde)Vervaecke
linne@kuub-experten.be - Gsmnr: 0498 72 10 90
Vlabel-schatter: Vlabelnr: 05209450169
KUUB-experten: nr certificaat COPRO-ORG-YPQAW

BV KUUB-experten - BTW nummer: BE0720.744.444
Maatschappelijke zetel: Saint-Sauveurstraat 67 9600 Ronse

1. Algemene voorwaarde bij Expertise voor: Asbestattest - Taxatie - Waardebepaling - Deskundigverslag vastgoedexpert

Tenzij in het rapport anders vermeld, gelden onderstaande clausules:

1.
De expertise is gebaseerd op visuele inspectie en opname door de deskundige. In geval van opmaak asbestattest geldt vaststelling via visuele waarneming alsook bijkomend onderzoek van asbestverdachte materialen met labo-analyse door een erkend labo volgens de richtlijnen van het OVAM protocol.

2.
In het kader van de opdracht als waardebepaling is het rapport geen (technisch) inspectierapport, doch slechts een financiële benadering. Derhalve is geen diepgaand onderzoek gedaan naar de (bouwkundige dan wel) technische staat van deze onroerende goederen. De expert gaat er van uit dat deze zaken naar behoren functioneren. Voor het asbestattest geldt de inspectie van het onderzoek naar de asbesthoudende materialen eveneens niet voor verder bouwkundig onderzoek.

3.
Bij visuele inspectie voor elke deskundig verslag kan bij niet zichtbare gebreken geen rekening worden gehouden, zodat deze niet in deze studie worden betrokken en de expert daarvoor niet aansprakelijk is.

4.
Deze studie is mede gebaseerd op door de opdrachtgever of derden verstrekte gegevens.

5.
Bij de waardebepaling is er van uitgegaan dat, tenzij in dit rapport uitdrukkelijk anders vermeld, alle eventueel van overheidswege vereiste goedkeuringen of vergunningen met betrekking tot het object aanwezig zijn, respectievelijk op korte termijn kunnen worden verkregen, zonder het maken van extra kosten.

6.
Tevens is er van uitgegaan, dat uit voorbedoelde wetten, maatregelen, regelingen of verordeningen geen bijzondere publiekrechtelijke noch privaatrechtelijke beperkingen voortvloeien, die de waarde kunnen beïnvloeden.

7.
Er is geen rekening gehouden met eventueel te verkrijgen, dan wel te restitueren premies, subsidies of overheidsbijdragen in welke vorm dan ook of hoe ook genoemd, tenzij anders vermeld.

8.
Tenzij anders vermeld, is ter zake geen bijzondere informatie ingewonnen en is geen uitgebreid onderzoek verricht naar voorgaande verwervingstitels, waaruit eventuele zakelijke rechten van derden anders dan opgegeven zouden blijken. Er is evenmin onderzoek gedaan naar mogelijke andere rechten van derden uit overeenkomst die op de desbetreffende zaken zouden kunnen rusten.

9.
Tenzij anders vermeld, is bij de waardebepaling of asbestattest geen rekening gehouden met eventueel voor het milieu of de gezondheid schadelijke effecten die bij gebruik van één of meer van de getaxeerde zaken zouden kunnen optreden en die de waarde van de zaken zouden kunnen doen verminderen.

10.
De waardebepaling gaat uit van de getaxeerde zaken als één geheel. Indien zaken afzonderlijk of binnen een andere samenstelling worden gewaardeerd, kan de waarde afwijken van de in het rapport vermelde waarde.

11.
Noch de expert, nog enig andere ondertekenende persoon of geassocieerde met dit rapport aanvaardt met in acht name van het voorgaande ten aanzien van de inhoud van het rapport enige verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever. Elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor niet originele rapporten of gebruik voor derden wordt door ons nadrukkelijk uitgesloten.

12.
De expert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van gebruik (door derden) van het door de expert opgestelde rapport voor andere doelen dan waarvoor deze zijn opgesteld.

13.
De expert zal het rapport niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij zulks geschiedt op verzoek van de opdrachtgever dan wel met goedkeuring van de opdrachtgever op een verzoek van de expert. Het op verzoek van de opdrachtgever aan derden ter beschikking stellen van het rapport doet niet af aan het feit dat wij jegens derden geen aansprakelijkheid aanvaarden.

14.
Voor zover de taxatie in verband staat met een financieringsaanvraag, garandeert de expert dat zij niet betrokken is bij de daaraan ten grondslag liggende (ver)kooptransactie.

15.
Voor de waardering wordt geen gedetailleerde opmeting uitgevoerd. Als in het rapport schetsen worden toegevoegd, hebben die tot doel de opdrachtgever een visuele voorstelling te geven, zonder dat de opmetingen nauwkeuring worden vastgesteld. Indien mogelijk doet de expert beroep op plannen en bestaande opmetingsrapporten - zover deze nog van toepassing zijn.

16.
Een waardering is geen resultaatsverbintenis en houdt bijgevolg geen garanties in bij eventuele verkoop of verhuur.

STELLINGSNAME

We gaan ervan uit dat:

OPMERKING

2. Algemene voorwaarden betaling:

2.1 De factuur dient onmiddellijk betaald te worden bij ontvangst via overschrijving. De zichtbaarheid en ontvangst van de betaling op de rekening van KUUB-experten geldt als ontvangstdatum van de betaling. Het attest - rapport of deskundig verslag wordt pas overhandigd na ontvangst van betaling op de rekening. De factuur dient ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum betaald te worden.
Indien de deskundige door omstandigheden het attest nog niet kan finaliseren omwille van externe factoren (vb oa hinder toegang OVAM-platform, ziekte, uitzonderlijke omstandigheden, crash IT-bestand,….) kan de deskundige niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging van het attest of verslag. De deskundige dient het attest nadien zo snel mogelijk te bezorgen.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 % per jaar, en een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 40€) als schadebeding. Het verslag wordt afgeleverd na betaling van de volledige factuur.

2.2 Uw bestelling betekent de aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden.

2.3 Rappelkosten kunnen aangerekend worden zie punt 1. met bijkomende rappelkosten. Vanaf 2e rappel 10 € vanaf 3e rappel 40€. Deze bedragen zijn cumulatief verschuldigd.

2.4 Het vredegerecht van het kanton of de rechtbank van Gent zijn bevoegd in geval van betwisting, tenzij de wet het anders voorschrijft.

2.5 Een klacht betreffende een factuur moet uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum bezorgd worden per aangetekend schrijven en mail. Bij gebreke wordt geacht de factuur definitief aanvaard te zijn.

2.6 Indien de opdracht gewijzigd wordt bij uitvoering, wordt deze taak in min-werk in regie uitgevoerd aan 75€/uur +40 € forfaitaire verplaatsingskosten (deze verplaatsingskostengelden voor Vlaanderen). Verplaatsingskosten buiten Vlaanderen zijn minimaal 40€ en worden bekeken afhankelijk van de locatie.

2.7 Bij annulatie van een opdracht binnen de 48 uur voor de opdracht wordt 75 €/uur aangerekend excl.btw.

2.8 KUUB-experten behouden het recht een opdracht te weigeren.

2.9 Tarieven van het asbestattest, waardebepaling of deskundig verslag zijn louter indicatief (gezien de grote variatie aan vastgoed). Indien de woning bijkomend grote afwijkingen of complexiteit in bouw of bouwlijnen vertoont afwijkend van standaard bouwstructuren of volume zal een bijkomende kost voor het onderzoek aangerekend worden per m².

2.10 Het aantal staalafnames voor opmaak van een asbestattest of een onderzoek kan voorafgaandelijk aan het plaatsbezoek nooit gegarandeerd worden. Het vermelde aantal stalen bij de richtprijzen zijn louter indicatief. De gecertificeerde asbestdekundige werkt volgens het protocol van OVAM en dient alle asbestverdachte materialen te onderzoeken. De expert kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verhoogde factuur door een hoger aantal stalen of verdacht aantal aanwezige asbesthoudende materialen die hij vaststeld bij plaatsbezoek. Prijs per staal vanaf 2023: : 50,00 euro/staal (jaarlijks indexeerbaar en aanpasbaar bij prijsverhoging van door het samenwerkend erkend labo).

2.11 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opvragen van alle nuttige informatie voor zijn dossier nuttig als stavingstukken voor de uitsluiting van asbest, alsook het opvragen van de plannen bij zijn architect, landmeter of dienst stedenbouw. Het niet bezitten van een plan impliceert een langer onderzoek met bijkomende opmetingen voor de deskundige ter plaatse. Dit valt buiten de opgegeven standaardtarieven voor de opmaak van het asbestattest en zal aangerekend worden. Voor plannen opgemeten door de asbestdeskundige uitgewerkt en grafisch uitgetekend:
 - Vastgoed < 100 m²=120,00 euro
 - Vastgoed tussen 100 en 250 m²= 250, euro
 - Vastgoed groter dan 250 m² vanaf 250 euro tot 500 euro

2.12 De opmetingen van de asbestdeskundige dienen ter aanduiding van de locaties voor staalafname en de nodige opmetingen van de berekeningen van het volume van asbesthoudende materialen voor het asbestattest en zijn niet geschikt voor andere doeleinden. De deskundige kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van deze maten voor vb het bekomen van prijsoffertes of andere doelen dan deze waarvoor ze opgemaakt werden.

2.13 Het weigeren van een staalafname impliceert dat de deskundige de materialen als asbest(verdacht) dient in te geven bij OVAM. Indien een mengstaal asbesthoudend is kan er verdere uitsluiting geboden worden met een bijkomend onderzoek. De kost van dit bijkomende onderzoek inclusief verplaatsingskosten is volledig ten laste van de opdrachtgever.
De deskundige werkt volgens het protocol en richtlijnen van OVAM. Bij betwisting van de betaling van de factuur of betwisting van het resultaat van een analyse dient de opdrachtgever de kosten van het bijkomende onderzoek te dragen tot een ernstige fout van de deskundige bewezen wordt. De expertise van de expert bij een visuele waarneming krijgt voorrang op de visuele waarneming en bevindingen van de eigenaar die de deskundige als 'leek' dient te beschouwen.
De asbestdeskundige kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade van de staalafname van de niet-destructieve staalafname. De deskundige dient de schade noodzakelijk voor deze staalafname niet esthetisch te dichten.
Indien een staalanalyse van een mengstaal of puntstaal van het dak of muur of materiaal asbesthoudend blijkt dient desbetreffende volume van dit materiaal in zijn geheel als asbest(verdacht) geklasseerd te worden. Enkel verder onderzoek kan uitsluitsel bieden met een bijkomend onderzoek. De kost van het bijkomend onderzoek valt buiten het standaard asbestonderzoek en wordt bijkomend gefactureerd aan de opdrachtgever. De asbestdeskundige kan niet aansprakelijk gesteld worden.
Het onterecht indienen van een klacht impliceert dat de deskundige de extra dossierkosten en werktijd dat de klacht met zich meebrengt in regie kan verhalen. De deskundige zal een klachtendossier openen waarbij allereerst wordt verwacht met de normale weg van bemiddeling tot een oplossing te komen. Het ongenoegen over een slecht resultaat van een asbest analyse voor de opdrachtgever mag niet leiden tot onnodig indienen van een klacht tegenover de asbestdeskundige die zijn werk naar behoren en in eer en geweten uitvoert.
De bijkomende kosten die een onterechte klacht tot gevolg kan hebben waaronder inclusief de bijkomende controle van OVAM, een controle van een andere asbestexpert of extra labo-kosten vallen volledig ten laste van de opdrachtgever.
De asbestdeskundige kan na het afleveren van het asbestattest niet verantwoordelijk gesteld worden voor de minwaarde van het vastgoed.
De deskundige kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele fout van het erkend labo met wie wordt samengewerkt, of een fout van het labo-onderzoek of een fout bij vermelding van het labo op het verslag.
Een foute vermelding in het dossier die rechtgezet kan worden, kan niet leiden tot het betwisten, noch integraal betwisten van een factuur.
De opdrachtgever wordt gevraagd om bij voorbaat te communiceren via mail gezien de asbestdeskundige tijdens het onderzoek niet altijd telefonisch bereikbaar is.
Indien er geen akkoord wordt bereikt via bemiddeling en de deskundige zijn werk alsnog in vraag gesteld wordt met een claim voor de rechtbank kan enkel een deskundige van het erkend organisme van OVAM/COPRO of erkend deskundige van de groepsfederatie van asbestdeskundige de werkwijze - analyse en resultaten verder onderzoeken en oordelen of de deskundige zijn opdracht naar behoren heeft uitgevoerd rekening houdend met de omstandigheden en de inzage van informatie die de asbestdeskundige die in gebreke wordt gesteld ter beschikking werd gesteld.
Indien de afspraak door onvoorziene omstandigheden vanwege de asbestdeskundige niet kan doorgaan, kan de deskundige niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de opdracht. De asbestdeskundige stelt een nieuwe datum voor en laat de optie om zonder bijkomende kosten de afspraak te annuleren en uit te besteden aan een andere asbestdeskundige.
De asbestdeskundige handelt discreet en zal belang zijn opdracht nauwkeurig vervullen. De foto's van elk dossier worden bewaard ter inzage voor onderzoek conform het OVAM protocol. Foto's worden niet voor andere doeleinden benut.

3. Onze website

3.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

We trachten steeds een goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Onze maatregelen beschouwen we als een middelenverbintenis. Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. We dragen geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht. We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

3.2 Inhoud op onze website

De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. We werken er steeds aan om deze website gebruiksvriendelijk en informatief te houden. We zijn niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website. Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker. In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of vragen we u om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen zodat we kunnen overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen.

3.3 Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites. Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade. Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

3.4 Gebruiker

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen. Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder. Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij KUUB-experten vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt. Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

4. Persoonsgegevens

Voor uw aanvraag is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van de opdracht. Als de minimumgegevens ontbreken wordt de aanvraag geannuleerd. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy Statement te consulteren via onze website.

5. Intellectuele eigendom

De opmaak en inhoud van onze website is beschermd. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde KUUB-expertenen derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto's, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.
Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

6. Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden.

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding. Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van KUUB-experten, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Gent. Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. KUUB-experten handelen met de nodige discretie en deontologie om u een correcte dienstverlening te verschaffen.