KUUB

Privacy


KUUB experten gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijk verwerkingshandelingen door KUUB experten. Onze privacyverklaring kan in de toekomst onderhevig zijn aan aanpassingen en wijzigingen. U kan dit document op steeds raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal duidelijk gecommuniceerd worden in de Privacy verklaring.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De verwerking gebruikt voor volgende doeleinden: Het aanbieden van onze dienstverlening, facturatiegegevens, verkrijgen en verwerken van uw opmerkingen en beoordelingen en het verlenen van ondersteuning. Marketing doeleinden met aanbod van informatie en nieuwsbrief met informatie die voor u nuttig kan zijn.

Verwerking van persoonsgegevens:

KUUB experten verbindt er zich toe enkel de gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waardoor ze verzameld zijn. Identificatiegegevens – persoonlijke identificatiegegevens en elektronische identificatiegegevens worden verwerkt voor hun opdracht door: Cathy Bouckaert & Linne Vervaecke

Uw rechten? Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

KUUB experten verwerkt uw persoonsgegevens op een eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in: Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring. De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal KUUB-experten onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.